Inštitut RLB

RLB

storitve

Naše storitve

Ponudba

ISS RLB na podlagi lastnega, predvsem v slovenskih razmerah razvitega in pridobljenega znanja, raziskav, analiz, izkušenj ter vzpostavljene mreže znanstvenih, strokovnih in tehničnih sodelavcev ter pilotnih svilogojcev, omogoča visoko specializirano teoretično in praktično podporo, svetovanje ter začetne in nadaljevalne tečaje za sedanje ter bodoče slovenske svilogojce in svilarje.

ISS RLB ima lasten nasad murv in vzpostavljeno svilogojstvo, dostopno za učne namene in oglede.

ISS RLB zagotavlja lokalno prilagojeno tehnologijo reje sviloprejk za najmanj 90% uspešno prirejo kakovostnih svilenih zapredkov.

ISS RLB zagotavlja sadike murv ter jajčeca najdonosnejših svilogojskih hibridov sviloprejk (redno testiranih na morebitno prisotnost relevantnih virusnih in bakterijskih bolezni), sprotno spremljanje in nadzor reje ter sušenje in cenitev kokonov.

ISS RLB nudi diagnostiko bolezni sviloprejk in murv, vključno z najsodobnejšo laboratorijsko molekularno-biološko diagnostiko.

ISS RLB odkupuje kvalitetne svilene zapredke

ISS RLB odvija svileno nit iz kokonov, jo predeluje ter prideluje končno nit.

ISS RLB standardizira ročno in polavtomatsko odvite svilene niti.

ISS RLB izdeluje končne oblikovalski izdelke za notranjo arhitekturno opremo z visoko dodano vrednostjo ter izdelke iz 2D (ploskega) tkanja.

ISS RLB organizira naravoslovno-umetniške razstave ter predavanja.

ISS RLB ima izkušnje vodenja in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih. Vodja projekta koordinira partnerje tako v času priprave vloge na javni razpis kot v času trajanja projekta, skrbi za nemoten potek projektnih aktivnosti, zbira potrebno dokumentacijo in oddaja poročila v predvidenih rokih. S partnerji sodeluje pri aktivnostih, neposredno povezanih z izvedbo projekta in administrativno tehničnih aktivnostih, pri pripravi in izvedbi praktičnega preizkusa, analizi izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev in razširjanju rezultatov.