Inštitut RLB

RLB

SVILOGOJSTVO

SVILARSTVO

RLB

Inštitut za svilogojstvo in svilarstvo Rebeka Lucijana Berčič, zasebni zavod za raziskave, Maribor

2018

Inštitut za svilogojstvo in svilarstvo Rebeka Lucijana Berčič, zasebni zavod za raziskave, Maribor (ISS_RLB), je bil ustanovljen meseca maja leta 2018 zaradi potrebe po raziskovalni in svetovalni inštituciji (namenjeni ponovnemu uvajanju svilogojstva), ki se je nakazala ob izteku bilateralnega, slovensko-madžarskega (ARRS N1-0041 – OTKA SNN 116993) raziskovalnega projekta z naslovom “Vpliv hranjenja ličink hibridov sviloprejke (Bombyx mori L.) z listi starih lokalnih madžarskih in slovenskih genotipov murv (Morus alba L.) na razvoj in zdravstveni status ličink”. V  raziskovalnem projektu smo dokazali, da z listi starih slovenskih in madžarskih genotipov murv kot tudi s sodobnimi svilogojskimi sortami lahko pridelamo svilene zapredke – kokone najboljše kvalitete. 

ISS_RLB je edina slovenska pravna oseba, katere glavni namen je raziskovanje in razvijanje pogojev za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva v Sloveniji ter nekaterih drugih evropskih državah. Inštitut si prizadeva za znanstveno, strokovno, teoretično in praktično podporo bodočim svilogojcem in svilarjem.

Čeprav sta se svilogojstvo in svilarstvo na ozemlju današnje Slovenije začela razvijati že pred več kot pol tisočletja in se uspešno razširila v vse današnje regije, sta po številnih vzponih in padcih v 60. letih prejšnjega stoletja zamrla. Ob (1) našem temeljitem preučevanju zgodovinskih virov iz preteklih treh stoletij, ki opisujejo murve, rejo sviloprejk in pridelavo svilenih kokonov ter svilarstvo na ozemlju današnje Slovenije ter njenem zamejstvu, ob (2) rezultatih naših znanstvenih raziskav na področju genetike starih in sodobnih svilogojskih genotipov dreves murv, njihovih listnih metabolitov, še posebej bogate beljakovinske sestave listov; različnih načinov, pogojev reje sviloprejk in analiz njihove prehrane v povezavi z boleznimi in zdravstvenim varstvom sviloprejk ter (3) na podlagi rezultatov sodelovanja z več kot 30 italijanskimi, slovenskimi in madžarskimi rejci sviloprejk, ki so se kot poskusni svilogojci vključili v raziskave, smo ugotovili in določili, da ISS_RLB za uresničevanje svojega namena izvaja naslednje dejavnosti:

 • znanstveno raziskovanje (mikrobiološke, molekularno-biološke in imunološke raziskave različnih ras sviloprejk v povezavi z njihovim zdravstvenim stanjem in prehrano sviloprejk; botanične raziskave murv v povezavi s kvaliteto krme, ki vpliva na bolezni in zdravstveni status sviloprejk ter prirejo svilenih (proteinskih) zapredkov; klasične živinorejske raziskave razkrižanja hibridov sviloprejk; (področja: biotehniške vede, botanika, živalska produkcija in predelava, mikrobiologija, biokemija, molekularna biologija))
 • razvoj najsodobnejših molekularno-bioloških metod in tehnik za nadzor virusnih, bakterijskih in parazitarnih bolezni sviloprejk (Grasserie, Flacherie, Pébrine), v sodelovanju z Department of Microbiology and Infectious Diseases, University of Veterinary Medicine, Budapest, Hungary (UVMB)
 • preučevanje hemocitnih parametrov v povezavi z odpornostjo sviloprejk (v sodelovanju z Biological Research Centre, Szeged)
 • razvoj najsodobnejše, lokalno prilagojene tehnologije svilogojstva
 • razvoj izboljšane popolne krmne mešanice za sviloprejke (v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Maribor (FKBV UM))
 • praktično in teoretično izobraževanje ter individualno svetovanje svilogojcem; organizacija strokovnih svilogojskih posvetov, tečajev, srečanj, delavnic in simpozijev
 • na izpostavi ISS_RLB v krajih Podplat (pri Rogaški Slatini) ter Noszlop (na Madžarskem) vzpostavitev dveh testnih nasadov (kolekcij) različnih starih genotipov slovenskih, madžarskih, francoskih, kitajskih in italijanskih murv in sodobnih svilogojskih sort murv; spremljanje vsebnosti njihovih listnih beljakovin ter ostalih metabolitov, sestave tal in multivariatna analiza njihove soodvisnosti (v sodelovanju s FKBV UM, Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor (KGZ MB), Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota (KGZ MS), Agricolo Bernardo S.a.s. Di Bernardo Lino & C., Massanzago, PD, Italia (ABL))
 • izbor in zagotavljanje primernih starih slovenskih, madžarskih ter sodobnih-klasičnih svilogojskih, visoko proteinskih genotipov/sort murv (v sodelovanju s FKBV UM in ABL)
 • fitosanitarni nadzor nad boleznimi murv (v sodelovanju s FKBV UM, BF UL)
 • analiza listnih metabolitov (v sodelovanju s FKBV UM), cenitev in odkup listja dreves murv
 • priprava individualnega načrta svilogojstva s pomočjo izbora najustreznejših genotipov in sort murv za 90% uspešno pridelavo superiornih svilenih zapredkov
 • svetovanje o možnosti pridobivanja državnih kmetijskih subvencij, ki bi bile primerne tudi za svilogojstvo, predvsem preko spodbujanja zasajanja ekstenzivnih nasadov dreves murv (v sodelovanju s KGZ MB, KGZ MS)
 • sprotno zagotavljanje primernega in zdravstveno ustreznega rejskega materiala za vse slovenske in madžarske svilogojce: jajčec, ličink sviloprejk, svilenih zapredkov (v sodelovanju z Research Center for Agriculture and the Environment, Mulberry silkworm breeding laboratory in Padua (CREA-AA))
 • zagotavljanje tehničnega materiala za sodobno, optimizirano rejo sviloprejk (v sodelovanju z ABL)
 • praktično svetovanje rejcem na mestu gojenja sviloprejk
 • veterinarski nadzor nad boleznimi sviloprejk (v sodelovanju z UVMB)
 • izobraževanje o (samo)cenitvi svilenih zapredkov
 • analiza, cenitev in odkup ali posredovanje odkupa svilenih zapredkov (v sodelovanju s CREA-AA)
 • razvijanje potrdila za dokazovanje sledljivosti pridelave ter predelave svilenih zapredkov, surove svile ter svilenih izdelkov v Sloveniji in Madžarski
 • povezovanje slovenskih svilogojcev in svilarjev
 • v povezavi z lokalno pridelavo surove svile in izdelavo svilenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo ISS RLB na podlagi raziskovanja ponuja tudi opredelitev in opis ekonomske ocene primernega in poštenega plačila dela svilogojcev in svilarjev v posamezni evropski državi
 • filogenetske raziskave v slovenski in madžarski naravi živeče in edine komercialno uporabne evropske divje sviloprejke Antheraea yamamai ter analize možnost pridelave in uporabe njihove divje svile
 • svetovanje pri konstrukciji in posredovanje pri nabavi starodobnih in sodobnih, ročnih in polavtomatskih rokodelskih strojev za svilogojstvo in svilarstvo
 • predelava svilenih zapredkov – odvijanje svilenih zapredkov in pridelava svilene niti (v sodelovanju z Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Katedro za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru)
 • razvijanje dodane vrednosti surove svile in izdelkov iz svile (klasično in sodobno vezenje tapiserij, dvodimenzionalno (plosko) zapredanje sviloprejk, ročno tkanje svilenega blaga, klekljanje svilene čipke (v sodelovanju s Čipkarsko šolo Idrija), senčila, oblikovalski izdelki za notranjo opremo…)
 • ohranjanje naravne in materialne kulturne dediščine, povezane s svilogojstvom in svilarstvom
 • organizacija umetniških razstav, predstav
 • izdajanje znanstvenih in strokovnih publikacij.